Keeping up with the trends is important if you’re going to advance your business and market to consumers the way they want. Here are three digital marketing trends businesses need to pay attention to in 2020.
Improved Customer Security
Customer security has always been important, but as technology advances, it’s becoming more of a determining factor for customer purchases. If consumers feel that their information isn’t safe passing through your website, they won’t bother to buy and are unlikely to revisit. It’s crucial that your website and your brand overall takes cybersecurity seriously and keeps customer information safe.
Conversational Marketing
Nowadays, consumers are busy and don’t stop. Advanced technology created an environment where people expect speedy solutions and quick turnaround. Conversational marketing uses feedback and customer data to drive conversions, improve engagement, build customer loyalty and more. It’s easier to improve your business operations when you have information straight from the source. This method starts a conversation with your audience so you can revamp areas of your brand that need improvement.
Interactive Content Marketing
Marketers are always looking at ways to spice up their content and appeal to their target audiences. Unlike static content, interactive content requires visitors’ active participation to get results. Some examples include:
• Quizzes
• Polls and surveys
• Calculators
• Maps
• 360-degree videos
• Infographics
For example, instead of creating a blog post about common grammar mistakes, you could create a quiz that tests your audience on their grammar skills and assigns them a score at the end. Interactive content works because it grabs the reader’s attention and provides them with value. Boosting conversions requires persuasion on your part, but since it’s so good at keeping visitors entertained and engaged, it does the work for you.

Source:https: //bit.ly/382rH2C

Tre trendet e marketingut dixhital që duhet të përqëndroheni në 2020
 
Trendet teknologjike janë të rëndësishme nëse doni të avanconi biznesin tuaj.
Këtu janë tre tendencat e marketingut dixhital që bizneset duhet t’i kushtojnë vëmendje në vitin 2020.
Siguria e Përmirësuar e Konsumatorit
Siguria e klientit ka qenë gjithmonë e rëndësishme, por ndërsa teknologjia përparon, ajo po bëhet gjithnjë e më shumë një faktor përcaktues për blerjet e klientët. Nëse konsumatorët mendojnë se informacioni i tyre nuk është i sigurt duke vizituar faqen tuaj të internetit, ata nuk do ta marrin mundimin për të blerë dhe nuk ka gjasa të rishikojnë faqen tuaj. Eshtë thelbësore që faqja juaj e internetit dhe marka juaj në përgjithësi ta marrë seriozisht sigurinë në internet dhe të mbajë të sigurt informacionin e klientit.
Marketingu bisedor
Në ditët e sotme, konsumatorët kanë një axhendë të zënë. Teknologjia e përparuar krijoi një mjedis ku njerëzit presin zgjidhje të shpejtë. Marketingu bisedor përdor feedback dhe të dhëna të klientit për të nxitur konvertime, për të përmirësuar angazhimin, për të ndërtuar besnikërinë e klientit dhe më shumë. Eshtë më e lehtë për të përmirësuar operacionet e biznesit tuaj kur keni informacion direkt nga burimi. Kjo metodë fillon një bisedë me audiencën tuaj në mënyrë që të mund të rindërtoni fushat e markës tuaj që kanë nevojë për përmirësim.
Marketingu i përmbajtjes interaktive
Bizneset janë gjithmonë duke kërkuar mënyra se si të përmirësojnë përmbajtjen e tyre dhe të arrijnë audiencën e tyre të synuar. Për dallim nga përmbajtja statike, përmbajtja interaktive kërkon pjesëmarrjen aktive të vizitorëve për të marrë rezultate. Disa shembuj përfshijnë:
• Kuize
• Sondazhet
• Llogaritësit
• Hartat
• Videot me 360 ​​gradë
• Infografikë

Për shembull, në vend që të krijoni një postim në blog për gabimet e zakonshme të gramatikës, ju mund të krijoni një kuiz që teston audiencën tuaj në aftësitë e tyre gramatikore dhe u cakton atyre një rezultat në fund. Përmbajtja interaktive funksionon sepse tërheq vëmendjen e lexuesit dhe u siguron atyre vlera. Nxitja e konvertimeve kërkon përkushtim nga ana juaj, por meqenëse është mirë në mbajtjen e vizitorëve të argëtuar dhe të angazhuar, bën punën për ju.