Tani që e dini përgjigjen e pyetjes “Çfarë është një plan marketingu https://www.manderina.com/sq/cfare-eshte-nje-plan-marketingu-dhe-llojet-e-tij/ dhe rëndësinë e një plani marketingu, le të shohim se si të krijojmë një plan marketingu:

Shkruani misionin tuaj të përgjithshëm

Identifikoni blerësit tuaj

Përcaktoni treguesit performues kryesorë (KPI)

Identifikoni planin tuaj te marketingut qëllimin dhe limitet

Specifikoni buxhetin tuaj

Identifikoni konkurrentët tuaj dhe kryeni një analizë SWOT

Rendisni strategjitë dhe fushatat tuaja të marketingut

Përcaktoni kontribuesit e planit tuaj të marketingut dhe përgjegjësitë e tyre

Le të diskutojmë çdo hap në detaje:

Shkruani misionin tuaj të përgjithshëm

Filloni planin tuaj të marketingut duke deklaruar misionin e përgjithshëm që pasqyron qëllimet e biznesit tuaj. Jini specifik me atë që dëshironi të arrini, por shpjegoni detajet në seksionet e tjera të planit tuaj të marketingut.

Për shembull, le të themi se ju zotëroni një studio kërcimi që ofron klasa kërcimi baleti për fëmijë dhe klasa moderne, hip hop për kërcimtarë të të gjitha moshave. Pasi morët shumë pyetje në lidhje me baletin për të rritur, ju krijuat një program për të adresuar këtë nevojë.

Për të nisur programin tuaj të klasës së baletit për të rritur, keni krijuar një plan marketingu për këtë shërbim të ri. Misioni juaj i përgjithshëm është të rrisni ndërgjegjësimin për këtë klasë të re vallëzimi midis të rriturve të interesuar dhe të rrisni regjistrimet për klasat tuaja.

Identifikoni blerësit tuaj

Tani që e keni përfunduar misionin tuaj, identifikoni audiencën tuaj duke përcaktuar klientët tuaj. Klientët tuaj janë përfaqësues të konsumatorëve që keni dhe ata në perspektivë që ju dëshironi të tërhiqni në biznesin tuaj. Duke marrë kohë për të gjetur persona të saktë si klientë, do të jeni në gjendje të adresoni nevojat dhe të zgjidhni pikat e dobëta së audiencës tuaj të synuar. Në shembullin tonë të mëparshëm të studios së vallëzimit dhe klasës së re të baletit për të rritur, ju mund të krijoni persona blerës bazuar në perspektivat dhe klientët që kishin pyetur për klasat tuaja të baletit për të rritur.

Përcaktoni treguesit performues kryesorë (KPI)

Për të matur progresin dhe suksesin e planit tuaj të marketingut, duhet të përcaktoni KPI-të tuaja. KPI-të janë metrikë që ju tregojnë nëse strategjia juaj e marketingut po ju shtyn përpara drejt qëllimeve të biznesit tuaj.

Ende duke përdorur shembullin tonë të mëparshëm të studios së kërcimit me misionin për të rritur ndërgjegjësimin për shërbimin tuaj të ri, një KPI i mirë për t’u gjurmuar është numri i përdoruesve unikë që vizituan faqen tuaj të klasës së baletit për të rritur.

Identifikoni qëllimin dhe limitet e planit tuaj të marketingut

Plani juaj i marketingut duhet të tregojë qartë fokusin tuaj dhe qëllimin e fushatave tuaja. Përveç kësaj, duhet të sqarojë gjithashtu se në çfarë nuk do të fokusohet ekipi juaj i marketingut dhe kufizimet e fushatave tuaja. Për shembull, plani i mëparshëm i marketingut për klasën e re të baletit për të rritur duhet të tregojë se strategjitë, fushatat, buxheti dhe KPI-të zbatohen vetëm për klasën e re. Nuk zbatohet për klasën e baletit për fëmijë.

Specifikoni buxhetin tuaj

Strategjitë dhe fushatat tuaja mund të përdorin disa nga kanalet tuaja ekzistuese që janë përfshirë në buxhetin tuaj të përgjithshëm të marketingut. Megjithatë, disa nga strategjitë tuaja mund të kërkojnë disa shpenzime të tjera. Rendisni të gjitha këto shpenzime – nga tarifat e pavarura, buxheti i reklamave dhe sponsorizimet – në planin tuaj të marketingut, në mënyrë që ekipi juaj të matë lehtësisht kthimin e investimit (ROI) të fushatave tuaja.

Identifikoni konkurrentët tuaj dhe kryeni një analizë SWOT

Njohja se cilët janë konkurrentët tuaj dhe çfarë po bëjnë ata është thelbësore në marketing. Bërja e kësaj mund t’ju ndihmojë të shihni se si jeni përballë tyre dhe çfarë strategjish të tjera duhet të zbatoni për t’iu dalë përpara.

Kryeni një analizë konkurruese duke hulumtuar lojtarët kryesorë në industrinë tuaj. Analizoni uebsajtin e tyre, përmbajtjen dhe praninë e mediave sociale. Ju madje mund të vizitoni vendndodhjen e tyre fizike.

Kryeni një analizë SWOT të konkurrentëve tuaj duke identifikuar sa vijon:

Pikat e forta (Strengths): Shkruani se në çfarë janë të mirë konkurrentët tuaj. A renditen faqet e tyre në SERP kur kërkojnë fjalë kyçe të lidhura? A janë tërheqëse postimet e tyre në mediat sociale?

Pikat e dobëta (Ëeaknesses): Shënoni fushat ku konkurrenca juaj ka nevojë për përmirësim. A duhen më shumë se 12 sekonda për t’u ngarkuar uebsajti i konkurrentit tuaj? Ju mund të shtoni shpejtësinë e faqes si një nga dobësitë e saj.

Mundësitë (Opportunities): Mundësitë janë tendenca ose ndryshime të industrisë që mund të përfitojnë nga biznesi ose konkurrenca juaj dhe t’ju ndihmojnë të rriteni potencialisht. Për shembull, ju jeni në biznesin e energjisë diellore. Kur kërkesa për energji të rinovueshme dhe diellore rritet, kompania juaj dhe konkurrentët tuaj mund të rriten potencialisht.

Kërcënimet (Threats): Kërcënimet janë aktivitete ose tendenca që ndikojnë negativisht në rritjen e konkurrentëve tuaj. Për shembull, një pandemi mund të përbëjë një kërcënim për turizmin dhe mikpritjen.

Kryerja e një analize SËOT të konkurrentëve tuaj do t’ju ndihmojë të identifikoni avantazhet dhe disavantazhet tuaja në lidhje me konkurrentët tuaj. Gjithashtu ju ndihmon të planifikoni se si t’i tejkaloni ato.

Rendisni strategjitë dhe fushatat tuaja të marketingut

Ndërsa plani juaj i marketingut është aplikacioni juaj i navigimit që ju ndihmon të arrini objektivat tuaja, strategjitë tuaja të marketingut janë shoferi dhe automjeti juaj që do t’ju çojë në destinacionin tuaj. Rendisni strategjitë dhe fushatat e marketingut që do t’ju ndihmojnë të përmbushni misionin tuaj të përgjithshëm. Identifikoni gjithashtu kohëzgjatjen e secilës fushatë.

Në shembullin tonë të mëparshëm të studios së kërcimit që prezanton një klasë të re baleti për të rritur, ju mund të përdorni optimizimin e motorit të kërkimit (SEO) së bashku me PPC për të rritur ndërgjegjësimin për shërbimin tuaj të ri.

Një strategji organike e mediave sociale gjatë fazës së para-lançimit mund të zgjojë gjithashtu interesin e audiencës tuaj. Një strategji me pagesë e mediave sociale mund të synojë përdoruesit sipas moshës, interesit dhe vendndodhjes dhe t’i ftojë ata të lexojnë më shumë rreth shërbimit të ri në faqen tuaj të internetit.

Përcaktoni kontribuesit e planit tuaj të marketingut dhe përgjegjësitë e tyre

Tani që e keni vendosur qartë misionin, strategjitë, buxhetin dhe qëllimin tuaj, është koha të listoni anëtarët e ekipit të përfshirë dhe përgjegjësitë e tyre kryesore. Sigurohuni që gjithashtu të specifikoni KPI-të e caktuara për secilin!

Plani juaj i marketingut mund t’ju ndihmojë të zbatoni strategjitë tuaja dhe të siguroheni që fushatat tuaja të marketingut po japin rezultate. Nëse keni nevojë për ndihmë për të filluar me hartimin e një plani marketingu dhe ekzekutimin e strategjive tuaja, Manderina.com mund t’ju ndihmojë.