Gjatë dy viteve të kaluara, ju ka të ngjarë të keni dëgjuar ,ose të njiheni me shprehjen “emaili ka vdekur”. Një kërkim i shpejtë në Google me kete shprehje do te shfaqi gati 2 miliardë artikuj qe parashikojne se posta elektronike po vdes. Realiteti është krejt i kundërt pasi email ndihmon kompanitë të krijojnë nje marrëdhënie me klientët e tyre.Specialisti i marketingut dhe analitikës Twilio SendGrid ka botuar raportin e tretë të Global Benchmark për email, me një pjesë të studimit kushtuar analizimit të marrësve dhe dërguesve të postës elektronike. Raporti zbuloi se 95% e të anketuarvë të gjeneratës së re(gjenerata Z) dhe milenium deklaruan se emaili i tyre personal është thelbësor për jetën e përditshme.

Studimi gjithashtu shqyrton faktorët të ndryshëm duke përfshirë shpeshtësinë e dërgimit, personalizimin dhe llojet e ndryshme të mediave për të siguruar të dhëna mujore nga mbi 60 miliardë email-e.

Në të gjitha grupmoshat në SH.B.A dhe në Sh.B.A., 84% e të anketuarve kontrollojnë emailin e tyre të paktën një herë në ditë, me shumicën e njerëzve që kontrollojnë mesazhet ne email shumë herë gjatë gjithë ditës.

English

Global email benchmark report finds email isn’t dead – it’s essential

Over the past couple of years, you have likely heard — or become familiar with — the phrase “email is dead.” A quick Google search for phrase populates nearly 2 billion links to predictions that the channel is dying. The reality is quite the opposite; email notoriously averages strong return rates and helps brands establish relationships with their customers.
Email marketing and analytics provider Twilio SendGrid has published its third Global Email Benchmark Report, with a portion of the study dedicated to analyzing email recipients and senders. The report found that 95% of Gen Z and Millennial respondents stated that their personal email, notably not their work email, is essential to their daily lives.
The study also examines factors including open rates, send frequency, personalization and different media types to provides monthly engagement data from over 60 billion emails.
Across all age groups in the U.S. and the U.K., 84% of respondents check their email at least once a day, with the majority of people checking messages numerous times throughout the day.