Email marketing from business in Tirana- Are they effective?

We are all witnessing our inbox full of irrelevant emails with content we have never subscribed. We are spammed also by offers and email marketing campaigns from Albanian businesses. It looks like many businesses in Tirana have chosen to pay for email marketing. But is it effective? I came across some data of an email marketing campaign, that I paid.

The provider claims to send the email to 100,000 email addressees from which they succeed to sent in 50,000 as reported in their delivery report and only 2-4 % people open it. This is only a quantity result, but they are not targeted and thus not interested in the product.

 So a business pay 100 Euro. What does a business get in return? 

Exposure? A bit, if the email has a very memorable content. 
What about requests/email? Not even a single email. It could be OK to a certain point for the exposure of a new restaurant/bar. But I don’t think it works for professional services or B2B business. As digital marketers we would suggest other marketing channels, more effective and more targeted. Social media platforms like Facebook, Twitter, Linkedin offer very good marketing opportunities with a very good targeting options according to interests, age, location. Results are much better, because the message will be displayed to the relevant people and it creates a loyal audience afterward for other messages. And this is the advantage of these platforms compared to email marketing, where there is no commitment and nothing remains.

Sa efektive jane fushatat e marketingut me email ne Shqiperi

Jemi te gjithe deshmitare qe kutia jone postare mbushet me email-a që nuk na interesojne dhe per te cilat nuk jemi abonuar. Na dergohen oferta te ndryshme elektronike edhe nga bizneset shqiptare. Duket sikur shume biznese ne Tirane po e perqafojne kete forme marketingu. Po a eshte efektiv? Po ju jap një shembull te rezultatit qe jep ’email marketing’ te cilin e kam konstatuar personalisht.

 Ofruesi te cilin e kam paguar për këtë shërbim, reklamon se e dergon ne 100,000 adresa. Nga këto ne raportin final rezulton te jete derguar tek pothuaj gjysma, pra 50,000 dhe 2-4 % e personave e hapin e-mailin dhe shohin reklamën e paguar. Por kjo eshte vetem rezultat sasior, se ata perdorues nuk jane realisht te interesuar per produktin. Per nje sherbim te tille nje biznes paguan rreth 100 Euro.  Por cfare merr nje biznes ne kembim?

Ekspozim? Në fakt jo dhe aq, vetëm nese emaili ka nje permbajtje apo nje dizajn qe godet.

Po kerkesa/email nga kompanitë apo individët e interesuar për shërbimin tim? Pothuaj asnje. Ky shërbim mund te jete ok deri ne njefare pike per një biznes te ri te nje natyre si bar/restorant/ butik etj, ku ndërthuren interesa qe konvergjojne me nje audience te gjere. Por nuk mendoj se eshte i pershtatshem per nje biznes profesional, ose B2B (business to business). Si profesionistë në digital marketing, për bizneset serioze dhe më profesionale, do ju sugjeronim te tjera kanale marketingu, më te targetuara dhe me efektive. Mediat sociale si Facebook, Twitter, Linkedin ofrojne mundesi shume te mira marketingu me targetim shume te sakte, sipas interesave, moshes, vendodhjes etj. Dhe rezultatet sigurisht qe jane me te larta, sepse reklama u shfaqet personave qe kane interes dhe keta njerez kthehen ne ndjekes dhe audience fikse( loyal) per te tjera mesazhe marketingu ne vazhim. Dhe ky eshte avantazhi tjeter i ketyre plaftormave ne ndryshim nga email marketing, ku nuk ka angazhim dhe nuk mbetet asgje.